Polymetal to start mining of gold from Komarovskoye in Q4